Phpcms V9 栏目列表调用文章点击量及评论数量方法
2014-11-17 14:03:46;  来源:CMSYOU;  作者:;  评论:0 点击:

很多朋友在用Phpcms做站时,具体需要在列表页、首页调用文章列表调用文章的点击量和评论排行,那么怎么才能做到在Phpcms v9首页、频道页、

很多朋友在用Phpcms做站时,具体需要在列表页、首页调用文章列表调用文章的点击量和评论排行,那么怎么才能做到在Phpcms v9首页、频道页、列表页、推荐位等页面获取文章浏览量和评论统计呢?

原因起于phpcms官方默认的模版没有在列表页面调用过文章点击量和评论数量,而且文章的内页调用浏览量hit的方法不适用于列表页。

下面是具体的代码:

一、Phpcms列表页面取得文章点击量及评论数量:
 

{pc:content action="lists" catid="$catid" num="25" order="id DESC" page="$page" moreinfo="1"}

{loop $data $r}

{php $db = pc_base::load_model('hits_model'); $_r = $db->get_one(array('hitsid'=>'c-'.$modelid.'-'.$r[id])); $views = $_r[views]; } {php $comment_tag = pc_base::load_app_class("comment_tag", "comment"); $comment_total = $comment_tag->count(array('commentid'=>'content_'.$catid.'-'.$r[id].'-'.$modelid));}

<li><span class="rt">{date('Y-m-d H:i:s',$r[inputtime])}</span>·<a href="{$r[url]}" target="_blank"{title_style($r[style])}>{$r[title]}</a> 点击:{$views} 评论数:{if $comment_total}{$comment_total}{else}0{/if}</li>

{/loop}

{$pages}

{/pc}

 


二、Phpcms频道页面取得文章点击量及评论数量
{pc:content action="lists" catid="$v[catid]" num="5" order="id DESC"}
 {loop $data $v}
 {php $db = pc_base::load_model('hits_model'); $_r = $db->get_one(array('hitsid'=>'c-'.$modelid.'-'.$v[id])); $views = $_r[views]; } {php $comment_tag = pc_base::load_app_class("comment_tag", "comment"); $comment_total = $comment_tag->count(array('commentid'=>'content_'.$v[catid].'-'.$v[id].'-'.$modelid));}
 <li><a href="{$v[url]}" target="_blank"{title_style($v[style])}>{$v[title]}</a>点击:{$views}评论数:{if $comment_total}{$comment_total}{else}0{/if}</li>
 {/loop}
 {/pc}
三、Phpcms首页面取得文章点击量及评论数量:
{pc:content action="lists" catid="$r[catid]" num="5" order="id DESC" return="info"}
 {php $categorys = getcache('category_content_'.$siteid,'commons');}
 <ul class="list lh24 f14">
 {loop $info $v}
 {php $category = $categorys[$v[catid]];}
 {php $modelid = $category['modelid'];}
 {php $db = pc_base::load_model('hits_model'); $_r = $db->get_one(array('hitsid'=>'c-'.$modelid.'-'.$v[id])); $views = $_r[views]; } {php $comment_tag = pc_base::load_app_class("comment_tag", "comment"); $comment_total = $comment_tag->count(array('commentid'=>'content_'.$v[catid].'-'.$v[id].'-'.$modelid));}
 <li>·<a href="{$v['url']}" target="_blank" title="{$v['title']}"{title_style($v[style])}>{str_cut($v['title'],40)}</a> 点击:{$views} 评论:{if $comment_total}{$comment_total}{else}0{/if}</li>
 {/loop}
 </ul>
 {/pc}
四、Phpcms推荐位取得文章点击量及评论数量:
{pc:content action="position" posid="2" order="listorder DESC" num="4"}
 {php $categorys = getcache('category_content_'.$siteid,'commons');}
 {loop $data $r}
 {php $category = $categorys[$r[catid]];}
 {php $modelid = $category['modelid'];}
 {php $db = pc_base::load_model('hits_model'); $_r = $db->get_one(array('hitsid'=>'c-'.$modelid.'-'.$r[id])); $views = $_r[views]; } {php $comment_tag = pc_base::load_app_class("comment_tag", "comment"); $comment_total = $comment_tag->count(array('commentid'=>'content_'.$r[catid].'-'.$r[id].'-'.$modelid));}
 <h4 class="blue"><a href="{$r[url]}" title="{$r[title]}">{str_cut($r[title],36,'')}</a> 点击:{$views} 评论:{if $comment_total}{$comment_total}{else}0{/if}</h4>
 <p>{if $n==1}<img src="{thumb($r[thumb],90,60)}" width="90" height="60"/>{/if}{str_cut($r[description],112)}</p>
 <div class="bk20 hr"><hr />
</div>
 {/loop}
 {/pc}
本文属转载文章,并不能保证完全正确,只供学习交流参考,版权归原作者所有。如果您认为有侵犯权利等不和法行为,请联系我们及时改正。http://www.zhuitaiyang.com/html/fcms/707.html

相关热词搜索:Phpcms 点击量 评论数量 列表

上一篇:PHPCMS v9 QQ腾讯第三方帐号登录返回信息错误解决办法
下一篇:ecshop与Jquery冲突的完美解决方案

收藏
回到顶部